ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Technical Support

24/7 Dedicated Technical Support for problems related with your services.

 Sales & Billing

Questions related to new Services, Orders or Addons, Billing, Accounting or Payment Verification

 Internet Services

Questions regarding our Internet Services.

 Legal Department

Legal team dealing with DCMA, SPAM Criminal or intent usages, attack and other complaints.

 Management

Following issues related with other Departments or Followup unsolved issues.